Dictionary Azerbaijani English Foreign Trade

EENI Dictionary International Business

EENI- The Global Business School


Master International Business - AZERBAIJAN Import Export

Glossary English - Azerbaijani of Import Export

Advertising - beynəlxalq reklam
African Development Bank - Afrika İnkişaf Bankı
African Union - Afrika Birliyi
Agreements - razılaşma
Agriculture - aqrokultura
airport - Aeroport
algorithm - alqoritm
Analysis - analiz
Arab League - Ərəb Birliyi
Arbitration - beynəlxalq arbitraj
Area - sahə
Asian Development Bank - Asiya İnkişaf Bankı
Back - tərs üz
bank draft - bir bankın digərinə təqdim etdiyi barat vekseli
bank transfer - hesablaşmaları
Board of directors - direktorlar şurasi
Bond - bonla
Book - Kitab
branch - filialı
Brand - markası
Brochure - broşür
Budget - büdcə
Business - biznes
Campaign - kampaniya
cash payment - kassa əməliyyatı
Catalog - kataloq
Certification - sertifikasiya
Chief executive officer - yüksək vəzifəli şəxs
City - şəhər
Clauses - şərt
company - kompaniya
Competition - dünya bazarında rəqabət
Concept - təsəvvür
Conclusion - nəticə
consultant - konsultant
Consumer - istehlakçı
consumption - sərf etmə
Contract - ixracat sazişləri
Convention - konvensiya
Copyright - Müəllif hüquqları
Corporation - əməkdaşlıq
country - ölkə
Currency - xarici valyuta
Customer - müştərisi
Customs - Qömrükxana
Customs union - gömrük birliyi
Debt - borc
definition - müəyyən etmə
Demography - Demoqrafiya
density - sıxlıq
department - idarə
developing country - inkişaf edən ölkə
distribution - bölüşdürmə
Document - Sënëd
documentary credit - sənədli akkreditiv
donor - donor təşkilat
Economy - ekonomiya
Electricity - Elektrik
Electronic - elektron
Electronic commerce - elektron kommersiya
E-mail - e-poçt
Energy - Enerji
Environment - ətraf mühit
European Union - Avropa İttifaqı
Example - misal
Executive - icraçı
Export - ixracat eksport
Fairs - ümumdünya sərgisi
Fees - müəllif haqqı
Finance - maliyyə
foreign - xarici
foreign country - xarici bazarlar
Foreign Direct Investment FDI - Xarici investisiyalar FDI
Foreign policy - xarici siyasət
Foreign Trade - xarici ticarət
Free Trade - Xarici ticarət əməliyyatları
Freedom - azadlıq
Freight - fraxt stavkası
gas - qaz
Geography - Coğrafiya
Global - qlobal
Gross domestic product - ümumi daxili məhsul
group - qrup
Guarantee - aval
History - Tarix
Home - mənzi
Household - ailə
Import - idxalat
Incoterms - beynəlxalq ticarət terminləri
Index - indeks
Industry - Sənaye
Inflation - inflyasiyası
Information - məlumat
Insurance - sığorta
Intellectual property - intellektual mülkiyyət
Interest - faizlər
International - beynəlxalq
International Business - beynəlxalq biznes
International relations - xarici iqtisadi əlaqələr
International trade - xarici ticarət planı
Internationalization - xarici ticarət
Internet - İnternet
Introduction - introduksiya
Investment - investisiya
Islamic Development Bank - İslam İnkişaf Bankı
knowledge - Bilik
Language - Dil
Latin - Latın dili
Latin America - Latın Amerikası
Law - qanun
Legal person - hüquqi şəxs
Letter of credit - ixracat akkreditivi
Library - kitabxana
License - lisenziya
list - siyahı
Loan - borcu
Local - yerli
Logistics - loqistika
Management - menecment
Manager - müdiri
Map - Xëritë
Market - beynəlxalq bazar
Marketing - Marketinqi satış
Merchant - kommersant
Message - təşəkkürnamə
Methodology - metodologiyasi
Methods - metodikası
MIDDLE EAST - اورتاشرق
Military - hərbi
Millions - Milyon
Month - Ay
multinational companies - çoxmillətli
National Accounts - milli gəlir
Network - şəbəkə

News - yeniliklər
Objectives - obyektiv
organization - təşkilatın
Organization of the Islamic Conference - İslam Konfransı Təşkilatı
package - qablaşdırma
Patent - Patent
Payments - ödənişlər
per capita - hər adambaşına
Photos - fotos
Pipeline transport - boru kəməri
planning - planlaşdırma
policy - siyasət
Population - populyasiya
portfolio - portfel
positioning - pozisiyanın
poverty - yoxsulluq
price - ixracat qiyməti
Privatization - özəlləşdirmə
Procedures - üsul
Process - prosesi
Procurement - tədarük
product - ixracat məhsulu
production - istehsal
Profitability - gəlirlilik
Promotion - ixracatın inkişafına kömək
Protocol - protokolu
Public relations - ictimai əlaqələ
Purchasing power parity - alıcılıq qabiliyyəti üzrə parite
Quality - keyfiyyət təminatı
Rail - dəmiryol nəqliyyatı
Railways - dəmir yol
recipient - alan şəxs
religion - Din
Representative - ticarət nümayəndəsi
Research - tədqiqat
Retailing - pərakəndə satış
risk - riskli
Road - Yol
Sales - satış
sales order - ixracat sifarişi
salesman - ticarətçi
Secretary - katib
Security - təhlükəsizlik
segmentation - bazarın seqmentasiyası
services - şirkəti
Ship - Gəmi
Signature - İmza
Statistics - Statistika
Strategy - strategiyası
structure - strukturu
Supply chain - təchizat sistemi
SWOT Analysis - SWOT analiz
Target - nişan
techniques - metodu
Tenders - beynəlxalq ticarət
Time zone - Saat qurşağı
total - ümumi
trade - ticarət
Trademark - ticarət nişanı
Transaction - əməliyyatları
Trends - trend analizi
Unemployment - işsiz
Uniform Resource Locator - URL
United Nations - Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
VAT (value-added tax) - əlavə dəyər vergisi ƏDV
Waterway - su yolu
Web directory - ticarət məlumat kitabçası
Website - tərəf
Wholesale - topdansatış
World Bank WB - Dünya Bankı