Dictionary Bulgarian English Foreign Trade

EENI Dictionary International Business

EENI- The Global Business School

Glossary English - Bulgarian of Import Export


износ експорт Внос

about - за
Add Site - Добави сайт
advance payment - авансово плащане
Advertising - Реклама
African Development Bank - Африканската банка за развитие
African Union - Африкански съюз
Agreements - Споразумения
Agriculture - Земеделие
airport - Летище
algorithm - Алгоритъм
Analysis - Анализ
Andean Community - Андската общност
Arab League - Лига на арабските държави
Arbitration - Арбитраж
Area - Площ
Asian Development Bank - Азиатската банка за развитие
Asia-Pacific Economic Cooperation - Азия и Тихия океан икономическо сътрудничество
Associated - Асоцииран
Association of Southeast Asian Nations - Асоциация на страните от Югоизточна Азия
Back - Отзад
bank draft - Проект за банкови
bank transfer - банков превод
Bilingual - Двуезична
Board of directors - Съвет на директорите
Bond - Облигация
Book - Книга
branch - клон
Brand - Марка
Brochure - Брошура
Budget - Бюджет
Bulk carrier - Кораб за насипни товари
Business - Бизнес
Campaign - Кампания
cash payment - плащане в брой
Catalog - Каталог
Certification - Сертифициране
Chief executive officer - Главен изпълнителен директор
City - Град
Clauses - Клаузи
Coastline - Бряг
Common Market for Eastern and Southern Africa - Общия пазар на Източна и Южна Африка
company - компания
Comparative advantage - Сравнително предимство
Competition - Конкурс
Concept - Концепция
Conclusion - Заключение
conditions of payment - условията на плащане
consultant - консултант
Consumer - Потребителски
Consumer price index - Индекс на потребителските цени
consumption - Потребление
Contract - Договор
Convention - Конвент
Copyright - Авторско право
Corporation - Corporation
countries - страни
country - Държава
Credit card - Кредитна карта
Currency - Валута
Customer - Клиент
Customs - Митница
Customs union - Митнически съюз
Debt - Прогноза
definition - определение
Demography - Демография
density - Плътност
department - департамент
developing country - развиващите се страни
distribution - разпределение
Document - Документ
documentary credit - документарен акредитив
Doing Business - Правене на бизнес в
donor - донор
East Asia - Източна Азия
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - Икономическата и социалната комисия за Азия и Тихия океан
Economy - Икономика
Electricity - Електричество
Electronic - Електронни
Electronic commerce - Електронна търговия
E-mail - Електронна поща
Emerging markets - Нововъзникващите пазари
Energy - Енергия
Environment - Среда
European Union - Европейски съюз
Example - Пример
Executive - Изпълнителният
Export - Износ
Fairs - Изложения
Fees - Такси
Finance - Финанси
foreign - чуждестранни
foreign country - чужда страна
Foreign Direct Investment FDI - Преките чуждестранни инвестиции
Foreign policy - Външна политика
Foreign Trade - Външна търговия
Free Trade - За свободна търговия
Freedom - Свобода
Freight - Товарни
Futures contract - Фючърсен договор
gas - Газ
General Agreement on Tariffs and Trade - Общо споразумение за митата и търговията
Geography - География
Global - Глобално
global warming - Глобално затопляне
Globalization - Глобализация
Glossary - Речник на термините
Government - Правителство
Gross domestic product - Брутен вътрешен продукт
group - група
Guarantee - Гаранция
Health - Здраве
Heliports - Летище за хеликоптери
Hinduism - Индуизъм
History - История
Home - Дом
Hotel - Хотелът
Household - Домашно
Hyperlink - Връзки
Import - Внос
Incoterms - Инкотермс
Index - Индекс
Industry - Промишленост
Inflation - Инфлация
Information - Информация
Insurance - Застраховане
Intellectual property - Интелектуална собственост
Inter-American Development Bank - Интер-американска банка за развитие
Intercultural - Междукултурния
Interest - Интереси
International - Международни
International Business - Международен бизнес
International relations - Външни работи
International trade - Международна търговия
Internationalization - Интернационализация

Internet - Интернет
Introduction - Въведение
Investment - Инвестиционни
Islamic Development Bank - Ислямската банка за развитие
knowledge - знание
Language - Език
Latin - Латински език
Latin America - Латинска Америка
Law - Право
Legal person - Юридическо лице
Letter of credit - Акредитив
Library - Библиотека
License - Лиценз
list - Списъкът
Loan - Загуби
Local - Местни
Logistics - Логистика
Management - Управление
Manager - Ръководител
Map - Карта
Market - Пазар
Marketing - Маркетинг
Marketing mix - Маркетинг микс
Merchant - Търговец
Mergers and acquisitions - Сливания и придобивания
Message - Съобщение
Methodology - Методология
Methods - Методи
MIDDLE EAST - Близък Изток
Military - Военни
Millennium Development Goals - Цели на хилядолетието за развитие
Millions - Милиони
Month - Месец
Multimodal - Мултимодален
multinational companies - Транснационална компания
National Accounts - Национални сметки
Network - Мрежа
New Partnership for Africa's Development NEPAD - Ново партньорство за развитие на Африка NEPAD
News - Новини
North American Free Trade Agreement - Северна Америка споразумение за свободна търговия
Objectives - Цели
organization - Организация
Organization of the Islamic Conference - Организацията на ислямската конференция
package - пакет
Patent - Патент
Pay per click - Плащане на клик
Payments - Плащания
per capita - на глава от населението
Personal identification number - Персонален идентификационен номер
Photos - Снимки
Pipeline transport - Газопровод транспорт
planning - планиране
policy - политика
Population - Население
Portal - Портал
portfolio - портфолио
positioning - позициониране
poverty - Бедност
price - цена
Privatization - Приватизация
Procedures - Процедури
Process - Процес
Procurement - Поръчки
product - продукт
production - производство
Profitability - Доходност
Promotion - Промоция
Protocol - Протокол
Public relations - Връзки с обществеността
Purchasing power parity - Паритет на покупателната способност
Quality - Качество
Rail - Железопътен транспорт
Railways - Железопътен транспорт
recipient - получател
religion - Религия
Representative - Представител
Research - Изследване
Retailing - Търговията на дребно
risk - риск
Road - Път
Sales - Продажби
sales order - За продажба
salesman - продавач
saleswoman - продажби жена
Search engine optimization - Оптимизация за търсачки
Secretary - Секретар
Security - Сигурност
segmentation - сегментацията
Send to a friend - Изпрати на приятел
services - услуги
Ship - Кораб
Signature - Подпис
Southern Common Market (Mercosur) - Меркосур
Statistics - Статистика
Strategy - Стратегия
structure - структура
Supply chain - На веригата за доставки
SWOT Analysis - SWOT
Target - Цел
techniques - техники
Tenders - Търгове
Time zone - Часова зона
tools - инструменти
total - общо
trade - Търговия
Trademark - Търговски
Transaction - Сделка
Transport - Транспорт
Travel - Пътуване
Trends - Тенденции
undeveloped country - неразработен страната
Unemployment - Безработица
Uniform Resource Locator - Единен ресурсен локатор
United Nations - Организация на обединените нации
United Nations Conference on Trade and Development - Конференция на ООН за търговия и развитие
Value chain - Стойностната верига
VAT (value-added tax) - Данък върху добавената стойност
Waterway - Водни
Web directory - Справочник
Web page - Уеб-страница
Web search engine - Търсачка
Website - Уебсайт
Wholesale - На едро
World - Свят
World Bank WB - Световна банка
World Trade Organization - Световна търговска организация