Dictionary Catalan English Foreign Trade

EENI Dictionary International Business

EENI- The Global Business School

Glossary English - Catalan of Import Export


Màster Comerç Exterior - Portal de Comerç Exterior

about - sobre
Add Site - Afegir lloc
advance payment - Pagament avançat
Advertising - Publicitat
African Development Bank - Banc Africà de Desenvolupament
African Union - Unió Afrina
Agreements - Acords
Agriculture - Agricultura
Aids - Ajuts
airport - Aeroport
algorithm - Algoritme
Analysis - Anàlisis
Andean Community - Comunitat Andina de Nacions
Arab League - Lliga Àrab
Arbitration - Arbitratge
Area - Àrea
Asian Development Bank - Banc Asiàtic de Desenvolupament
Asia-Pacific Economic Cooperation - Cooperació Econòmi de l'Àsia-Pacífic
Associated - Associat
Association of Southeast Asian Nations - Associació de Nacions del Sud-Est Asiàtic
Back - Tornar
bank draft - gir bancari
bank transfer - Transferència Bancària
Bilingual - Bilingüe
Board of directors - Consell d'administració
Bond - Bono
Book - llibre
branch - filial
Brand - Marca
Brochure - Catàleg
Budget - Pressupost
Bulk carrier - Vaixell de transport de càrrega sòlida a granel
Business - Negocis
Campaign - Campanya
cash payment - Pagament al comptat
Catalog - Catàleg
Certification - Certificació
Chief executive officer - Executiu en p
City - Ciutat
Clauses - Clàusules
Coastline - Costa
Common Market for Eastern and Southern Africa - Mercat Comú de l'Àfrica Meridional i Oriental
company - empresa
Comparative advantage - Avantatge comparatiu
Competition - Competició
Concept - Concepte
Conclusion - Conclusions
conditions of payment - Condicions de pagament
consultant - Consultor
Consumer - Consumidor
Consumer price index - Índex de Preus al Consum
consumption - Consum
Contract - Contracte
Convention - Convenció
Copyright - Drets d'autor
Corporation - Corporació
countries - País
country - Pais
Credit card - Targeta de crèdit
Currency - Moneda
Customer - Client
Customs - duanes
Customs union - Unió duanera
Debt - Deute
definition - Definició
Demography - Demografia
density - Densitat
department - Departament
developing country - Països en desenvolupament
distribution - distribució
Document - documents
documentary credit - Crèdit Documentari
Doing Business - Fent Negocis
donor - Donant
East Asia - Àsia Oriental
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - Comissió Econòmica i Social per a Àsia i el Pacífic
Economy - Economia
Electricity - Electricitat
Electronic - Electrònic
Electronic commerce - Comerç electrònic
E-mail - Correu electrònic
Emerging markets - Mercats Emergents
Energy - energia
Environment - Entorn
European Union - Unió Europea
Example - Exemples
Executive - Executiu
Export - Expor
Fairs - Firas
Fees - Preu
Finance - Finançament
foreign - Extern
foreign country - País estranger
Foreign Direct Investment FDI - Inversió Estrangera Directa
Foreign policy - Política exterior
Foreign Trade - Comerç Exterior
Free Trade - Lliure comerç
Freedom - llibertat
Freight - Noli
Futures contract - Contracte de futurs
gas - Gas
General Agreement on Tariffs and Trade - GATT
Geography - Geografia
Global - Global
global warming - Escalfament global
Globalization - Globalització
Glossary - Glossari
Government - Govern
Gross domestic product - Producte interior brut
group - Grup
Guarantee - Garanties
Health - Salut
Heliports - Heliport
Hinduism - Hinduisme
History - Història
Home - Pàgina d'inici
Hotel - Hotel
Household - Llars
Hyperlink - enllaços
Import - Import
Incoterms - Incoterms
Index - Index
Industry - Indústria
Inflation - Inflació
Information - Informació
Insurance - contracte d'assegurança
Intellectual property - Propietat intel·lectual
Inter-American Development Bank - Banc Interamericà de Desenvolupament
Intercultural - Intercultural
Interest - Interès
International - Internacional
International Business - Comerç Internacional
International relations - Relacions internacionals
International trade - Comerç internacional

Internationalization - Internacionalització
Internet - Internet
Introduction - Introducció
Investment - Inversió
Islamic Development Bank - Banc Islàmic de Desenvolupament
knowledge - Coneixement
Language - Llenguatge
Latin - Llatí
Latin America - Amèrica Llatina
Law - Dret
Legal person - Persona jurídica
Letter of credit - Carta de crèdit
Library - Biblioteca
License - Llicència
list - Llista
Loan - Préstec
Local - Local
Logistics - Logística
Management - Gestió
Manager - Director
Map - Plànol
Market - Mercat
Marketing - Màrqueting
Marketing mix - Mix de màrqueting (mercadotècnia)
Merchant - Comerciant
Mergers and acquisitions - Fusió i adquisició
Message - Missatge
Methodology - Metodologia
Methods - Mètodes
MIDDLE EAST - Orient Pròxim
Military - Militar
Millennium Development Goals - Indicadors Mil.leni
Millions - Milions
Month - Mes
Multimodal - logística
multinational companies - empreses multinacionals
National Accounts - Comptes Nacionals
Network - Xarxa
New Partnership for Africa's Development NEPAD - Nova Aliança per al Desenvolupament d'Àfrica NEPAD
News - Notícies
North American Free Trade Agreement - Tractat de Lliure Comerç d'Amèrica del Nord
Objectives - Objectius
organization - Organització
Organization of the Islamic Conference - Organització de la Conferència Islàmica
package - Embalatge
Patent - Patent
Pay per click - Pagament per clic
Payments - Pagaments
per capita - Per càpita
Personal identification number - Nombre d'identificació personal
Photos - fotos
Pipeline transport - Oleoducte
planning - Planificació
policy - Política
Population - Població mundial
Portal - Portal
portfolio - Portofolio
positioning - posicionament
poverty - Pobresa
price - Preu
Privatization - Privatització
Procedures - Procediments
Process - Procés
Procurement - Adquisicions
product - Producte
production - producció
Profitability - Rendibilitat
Promotion - Promoció
Protocol - Protocol
Public relations - Relacions públiques
Purchasing power parity - Paritat de poder adquisitiu
Quality - Qualitat
Rail - Ferrocarril
Railways - Ferrocarril
recipient - receptor
religion - Religió
Representative - Representant
Research - Investigació
Retailing - Minorista
risk - risc
Road - Carretera
Sales - Vendes
sales order - Comanda
salesman - venedor
saleswoman - venedora
Search engine optimization - Posicionament en cercadors
Secretary - Secretària
Security - Seguretat
segmentation - segmentació
Send to a friend - Enviar amic
services - Servei
Ship - Vaixell
Signature - Signatura
Southern Common Market (Mercosur) - Mercosur
Statistics - Estadísti
Strategy - Estratègia
structure - Estructura
Supply chain - cadena de subministrament
SWOT Analysis - Anàlisis FODA
Target - Target
techniques - tècniques
Tenders - Licitacions
Time zone - Zona horària
tools - Eina (utensili)
total - Total
trade - Comerç
Trademark - Marca registrada
Transaction - Transacció
Transport - Transport
Travel - Viatjar
Trends - Tendències
undeveloped country - països subdesenvolupats
Unemployment - Atur
United Nations - Organització de les Nacions Unides
United Nations Conference on Trade and Development - Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament
Value chain - Cadena de valor
VAT (value-added tax) - Impost sobre el valor afegit
Waterway - Hidrovía
Web directory - Directori
Web page - Pàgina web
Web search engine - Motor de recer
Website - Lloc web
Wholesale - Majorista
World - Món
World Bank WB - Banc Mundial
World Trade Organization - Organització Mundial del Comerç