Dictionary Czech English Foreign Trade

EENI Dictionary International Business

EENI- The Global Business School

Glossary English - Czech of Import Export


Vývoz Dovoz Export

about - o
Add Site - PÅidat stránky
advance payment - záloha
Advertising - Reklama
African Development Bank - Africké rozvojové banky
African Union - Africká unie
Agreements - Dohod
Agriculture - Zemědělství
airport - Letiště
algorithm - Algoritmus
Analysis - Analýza
Andean Community - Andské společenství národů
Arab League - Liga arabských států
Arbitration - rozhodčí­
Area - Obsah
Asian Development Bank - Asijská rozvojová banka
Asia-Pacific Economic Cooperation - Asijsko-pacifické hospodářské společenství
Associated - přidružený
Association of Southeast Asian Nations - Sdružení národů jihovýchodní Asie
Back - Zpět
bank draft - bankovní návrhu
bank transfer - bankovním převodem
Bilingual - Dvojjazyčné
Board of directors - Vedení
Bond - Dluhopis
Book - Kniha
branch - větev
Brand - značka
Brochure - Broþura
Budget - rozpočet
Bulk carrier - Hromadná dopravce
Business - Podnikání
Campaign - Kampaň
cash payment - hotovostní platba
Catalog - Katalog
Certification - Certifikace
Chief executive officer - Výkonný Åeditel
City - Město
Clauses - Doloþky
Coastline - Pobřeží
Common Market for Eastern and Southern Africa - Společného trhu pro východní a jiþní Afriku
company - společnost
Comparative advantage - Komparativní výhodu
Competition - Kompetice
Concept - Pojem
Conclusion - Závěr
conditions of payment - platební podmínky
consultant - konzultant
Consumer - spotřebitel
Consumer price index - Index spotřebitelských cen
consumption - Spotřeba
Contract - Smlouva
Convention - Úmluva
Copyright - Autorské právo
Corporation - Obchodní společnost
countries - zemí
country - Stát
Credit card - Kreditní karty
Currency - Měna
Customer - Zákazník
Customs - Celní
Customs union - Celní unie
Debt - Dluh
definition - Definice
Demography - Demografie
density - Hustota
department - Oddělení
developing country - Rozvojová země
distribution - distribuce
Document - Dokument
documentary credit - dokumentární akreditiv
Doing Business - Podnikani v
donor - dárce
East Asia - Východní Asie
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - Hospodářská a sociální komise pro Asii a Tichomoří
Economy - Ekonomika
Electricity - Elektřina
Electronic - Elektronické
Electronic commerce - Elektronický obchod
E-mail - E-mail
Emerging markets - Rozvíjejících se trhů
Energy - Energie
Environment - Životní prostředí
European Union - Evropská unie
Example - příklad
Executive - Výkonný
Export - Vývoz
Fairs - Veletrhy
Fees - Poplatky
Finance - Finance
foreign - zahraniční
foreign country - cizí země
Foreign Direct Investment FDI - přímé Zahraniční Investice PZI
Foreign policy - Zahraniční politika
Foreign Trade - Zahraniční obchod
Free Trade - O volném obchodu
Freedom - Svoboda
Freight - Nákladní
Futures contract - Futures smlouvy
gas - Plyn
General Agreement on Tariffs and Trade - Váeobecné dohody o clech a obchodu
Geography - Geografie
Global - Globální
global warming - Globální oteplování
Globalization - Globalizace
Glossary - Slovníček pojmů
Government - Vláda
Gross domestic product - Hrubý domácí produkt
group - Skupina
Guarantee - Záruční
Health - Zdraví
Heliports - Heliport
Hinduism - Hinduismus
History - Historie
Home - Domů
Hotel - Hotel
Household - Domácnost
Hyperlink - Odkazy
Import - Dovoz
Incoterms - Incoterms
Index - Index
Industry - Průmysl
Inflation - Inflace
Information - Informace
Insurance - Pojiátění
Intellectual property - Duševní vlastnictví
Inter-American Development Bank - Inter-americká rozvojová banka
Intercultural - Mezikulturní
Interest - Úroky
International - Mezinárodní
International Business - Mezinárodní podnikání
International relations - Mezinárodní vztahy
International trade - Mezinárodní obchod
Internationalization - Internacionalizace

Internet - Internet
Introduction - Úvod
Investment - Investiční
Islamic Development Bank - Islámská rozvojová banka
knowledge - znalost
Language - Jazyk
Latin - Latina
Latin America - Latinská Amerika
Law - Právo
Legal person - Právnická osoba
Letter of credit - Akreditiv
Library - Knihovna
License - Licenční
list - Seznam
Loan - Úvěr
Local - Místní
Logistics - Logistika
Management - Management
Manager - Manaþer
Map - Mapa
Market - Trh
Marketing - Marketing
Marketing mix - Marketingový mix
Merchant - Obchodník
Mergers and acquisitions - Fúze a akvizice
Message - Zprávy
Methodology - Metodologie
Methods - Metody
MIDDLE EAST - Blízký východ
Military - Vojenství
Millennium Development Goals - Dosaþení rozvojových  tisíciletí
Millions - Miliony
Month - Měsíc
Multimodal - Multimodální
multinational companies - nadnárodních společností
National Accounts - Národní účty
Network - Síť
New Partnership for Africa's Development NEPAD - Nové partnerství pro rozvoj Afriky NEPAD
News - Zpravodajství
North American Free Trade Agreement - Severoamerické dohody o volném obchodu
Objectives - Cíle
organization - Organizace
Organization of the Islamic Conference - Organizace islámské konference
package - balíček
Patent - Patent
Pay per click - Pay per click
Payments - Platby
per capita - na jednoho obyvatele
Personal identification number - Osobní identifikační číslo
Photos - Foto
Pipeline transport - Ropovod
planning - plánování
policy - Politika
Population - Obyvatelstvo
Portal - Portál
portfolio - portfolio
positioning - polohování
poverty - Chudoba
price - Cena
Privatization - Privatizace
Procedures - Postupy
Process - Proces
Procurement - Zadávání veÅejných zakázek
product - výrobku
production - produkce
Profitability - Ziskovost
Promotion - Propagace
Protocol - Protokol
Public relations - Public relations
Purchasing power parity - Parita kupní síly
Quality - Kvalita
Rail - Železnice
Railways - Železnice
recipient - příjemce
religion - Náboženství
Representative - Reprezentativnost
Research - Výzkum
Retailing - Maloobchodu
risk - riziko
Road - Silnice
Sales - Prodej
sales order - prodejní objednávky
salesman - prodavač
saleswoman - obchodní zástupkyně
Search engine optimization - optimalizace pro vyhledávače
Secretary - sekretářka
Security - Zabezpečení
segmentation - segmentace
Send to a friend - Poslat příteli
services - Služba
Ship - Loď
Signature - Podpis
Southern Common Market (Mercosur) - Společný jiþní trh (Mercosur)
Statistics - Statistika
Strategy - Strategie
structure - Struktura
Supply chain - Dodavatelského Åetězce
SWOT Analysis - SWOT analýza
Target - Cíl
techniques - technik
Tenders - Nabídky
Time zone - Časové pásmo
tools - Nástroj
total - celkem
trade - obchod
Trademark - Ochranná známka
Transaction - Transakce
Transport - Doprava
Travel - Cestovat
Trends - Trendy
undeveloped country - nevyvinutá země
Unemployment - Nezaměstnanost
United Nations - Organizace spojených národů
United Nations Conference on Trade and Development - Konference OSN o obchodu a rozvoji
Value chain - Hodnotového Åetězce
VAT (value-added tax) - Daň z přidané hodnoty
Waterway - Vodní
Web directory - Adresá
Web page - Webová stránka
Web search engine - Internetový vyhledávač
Website - Site
Wholesale - Velkoobchod
World - Svět
World Bank WB - Světová banka WB
World Trade Organization - Světová obchodní organizace WTO

Dictionary, Czech, English, EENI- Business School.