Dictionary Greek English Foreign Trade

EENI Dictionary International Business

EENI- The Global Business School

Glossary English - Greek of Import Export


Εξαγωγη Εισαγωγή Εξωτερικου

about - σχετικά
Add Site - Προσθήκη Site
advance payment - προκαταβολή
Advertising - Διαφήμιση
African Development Bank - Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης
African Union - Αφρικανική Ένωση
Agreements - Συμφωνίες
Agriculture - Γεωργία
airport - Αεροδρόμιο
algorithm - Αλγόριθμος
Analysis - ανάλυση
Andean Community - Κοινότητα των Άνδεων
Arab League - Αραβικός Σύνδεσμος
Arbitration - Διαιτησία
Area - Περιοχή
Asian Development Bank - Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης
Asia-Pacific Economic Cooperation - Ασίας-Ειρηνικού, της οικονομικής συνεργασίας
Associated - Συνεργαζόμενος
Association of Southeast Asian Nations - Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας
Back - πίσω
bank draft - Τράπεζα σχέδιο
bank transfer - τραπεζικό έμβασμα
Bilingual - Δίγλωσση
Board of directors - Διευθυντήριο
Bond - Ομόλογο
Book - βιβλίο
branch - κλαδί
Brand - Μάρκα
Brochure - Φυλλάδιο
Budget - Προϋπολογισμός
Bulk carrier - Μπαλκ κάριερ
Business - επιχείρηση
Campaign - Καμπάνια
cash payment - καταβολή μετρητών
Catalog - Κατάλογος
Certification - Πιστοποίηση
Chief executive officer - Διευθύνων Σύμβουλος
City - Πόλη
Clauses - Ρήτρες
Coastline - Ακτή
Common Market for Eastern and Southern Africa - Κοινή Αγορά Ανατολικής και Νοτιότερης Αφρικής
company - Εταιρία
Comparative advantage - Συγκριτικό πλεονέκτημα
Competition - Ανταγωνισμός
Concept - Αντίληψη
Conclusion - Συμπέρασμα
conditions of payment - όροι πληρωμής
consultant - σύμβουλος
Consumer - Καταναλωτών
Consumer price index - Δείκτης τιμών καταναλωτή
consumption - κατανάλωσης
Contract - Συμβασιούχοι
Convention - Σύμβαση
Copyright - Πνευματική ιδιοκτησία
Corporation - εταιρεία
countries - χώρες
country - χώρα
Credit card - Πιστωτική κάρτα
Currency - Νόμισμα
Customer - Πελάτης
Customs - Τελωνεία
Customs union - Τελωνειακή Ένωση
Debt - Χρέος
definition - ορισμό
Demography - δημογραφία
density - πυκνότητας
department - Τμήμα
developing country - Αναπτυσσόμενες Χώρες
distribution - διανομής
Document - Έγγραφο
documentary credit - Τραπεζική Ενέγγυος πίστωση
Doing Business - Επιχείρηση
donor - δότης
East Asia - Ανατολική Ασία
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για την Ασία και τον Ειρηνικό
Economy - οικονομία
Electricity - Ηλεκτρισμός
Electronic - Ηλεκτρονικές
Electronic commerce - Ηλεκτρονικό εμπόριο
E-mail - η-αλληλογραφίας
Emerging markets - Αναδυόμενες αγορές
Energy - ενέργεια
Environment - περιβάλλον
European Union - Ευρωπαϊκή Ένωση
Example - Παράδειγμα
Executive - Εκτελεστικός
Export - εξαγωγή
Fairs - Πανηγύρια
Fees - Τέλη
Finance - Χρηματοοικονομικά
foreign - ξένο
foreign country - ξένη χώρα
Foreign Direct Investment FDI - Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
Foreign policy - Εξωτερική πολιτική
Foreign Trade - εξωτερικό εμπόριο
Free Trade - Ελευθέρων Συναλλαγών
Freedom - ελευθερία
Freight - Φορτίο πλοίου
Futures contract - Μελλοντικής εκπλήρωσης
gas - Αέριο
General Agreement on Tariffs and Trade - Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου
Geography - Γεωγραφία
Global - Global
global warming - Παγκόσμια θέρμανση
Globalization - Παγκοσμιοποίηση
Glossary - Γλωσσάριο
Government - Κυβέρνηση
Gross domestic product - Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
group - ομάδα
Guarantee - Εγγύηση
Health - Υγεία
Heliports - Ελικοδρόμιο
Hinduism - Ινδουισμός
History - Ιστορία
Home - Σπίτι
Hotel - ξενοδοχείο
Household - Οικιακά
Hyperlink - υπερ-σύνδεση
Import - Εισαγωγή
Incoterms - Incoterms
Index - Δείκτης
Industry - Κλάδος
Inflation - Πληθωρισμός
Information - Πληροφορία
Insurance - Ασφάλειες
Intellectual property - Διανοητική ιδιοκτησία
Inter-American Development Bank - Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης
Intercultural - Διαπολιτισμική
Interest - Τόκος
International - Διεθνές
International Business - International Business
International relations - Διεθνείς σχέσεις
International trade - Διεθνές εμπόριο
Internationalization - διεθνοποίηση

Internet - Διαδίκτυο
Introduction - Εισαγωγή
Investment - Επενδύσεων
Islamic Development Bank - Ισλαμική Τράπεζα Ανάπτυξης
knowledge - γνώση
Language - Γλώσσα
Latin - Λατινική γλώσσα
Latin America - Λατινική Αμερική
Law - Δίκαιο
Legal person - Νομικό πρόσωπο
Letter of credit - πιστωτικές επιστολές
Library - Βιβλιοθήκη
License - Άδεια
list - λίστα
Loan - Δάνειο
Local - Τοπικά
Logistics - ΑΠΟΘΗΚΕΣ
Management - Διοίκηση
Manager - Διευθυντής
Map - χάρτης
Market - Αγορά
Marketing - Μάρκετινγκ
Marketing mix - Μάρκετινγκ Mix
Merchant - Έμπορος
Mergers and acquisitions - Συγχωνεύσεις και εξαγορές
Message - Μήνυμα
Methodology - Μεθοδολογία
Methods - Μέθοδοι
MIDDLE EAST - Μέση Ανατολή
Military - στρατιωτικός
Millennium Development Goals - Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας
Millions - Εκατομμύρια
Month - Μήνας
Multimodal - πολυτροπικές
multinational companies - πολυεθνικές εταιρείες
National Accounts - Εθνικοί Λογαριασμοί
Network - Δίκτυο
New Partnership for Africa's Development NEPAD - Νέα εταιρική σχέση για την ανάπτυξη της Αφρικής
News - ειδήσεις
North American Free Trade Agreement - Βορειοαμερικανική Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών
Objectives - Στόχοι
organization - οργάνωση
Organization of the Islamic Conference - Οργάνωση της Ισλαμικής Διάσκεψης
package - πακέτο
Patent - Ευρεσιτεχνία
Pay per click - Η πληρωμή ανά κλικ
Payments - Πληρωμές
per capita - κατά κεφαλήν
Personal identification number - Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης
Photos - φωτογραφίες
Pipeline transport - Αγωγός μεταφοράς
planning - σχεδιασμό
policy - πολιτική
Population - Πληθυσμός
Portal - Πύλη
portfolio - χαρτοφυλακίου
positioning - στίγματος
poverty - Φτώχεια
price - Τιμή
Privatization - Ιδιωτικοποίηση
Procedures - Διαδικασίες
Process - μέθοδος
Procurement - Προμήθειες
product - προϊόν
production - παραγωγής
Profitability - Αποδοτικότητα
Promotion - Προώθηση
Protocol - Πρωτόκολλο
Public relations - Δημόσιες Σχέσεις
Purchasing power parity - Ισοτιμία αγοραστικής δύναμης
Quality - Ποιότητα
Rail - Σιδηρόδρομος
Railways - Σιδηρόδρομος
recipient - αποδέκτη
religion - Θρησκεία
Representative - Εκπρόσωπος
Research - Έρευνα
Retailing - Λιανική πώληση
risk - κινδύνου
Road - Οδική
Sales - Πωλήσεις
sales order - Για τις πωλήσεις
salesman - πωλητής
saleswoman - πωλήσεις γυναίκα
Search engine optimization - Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης
Secretary - Γραμματέας
Security - Ασφάλεια
segmentation - τμηματοποίησης
Send to a friend - Στείλτε το σε ένα φίλο
services - υπηρεσίες
Ship - Πλοίο
Signature - Υπογραφή
Southern Common Market (Mercosur) - Southern Κοινής Αγοράς (Mercosur)
Statistics - Στατιστική
Strategy - Στρατηγική
structure - δομή
Supply chain - Εφοδιαστικής αλυσίδας
SWOT Analysis - Ανάλυση SWOT
Target - Στόχος
techniques - τεχνικές
Tenders - Προσφορές
Time zone - Ζώνη ώρας
tools - εργαλεία
total - συνολικά
trade - εμπόριο
Trademark - Εμπορικό σήμα
Transaction - Συναλλαγής
Transport - μεταφορά
Travel - Ταξιδεύω
Trends - τάσεις
undeveloped country - υπανάπτυκτη χώρα
Unemployment - Ανεργία
United Nations - Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
United Nations Conference on Trade and Development - Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη
Value chain - Αλυσίδα αξίας
VAT (value-added tax) - Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Waterway - Πλωτών
Web directory - κατάλογος
Web page - Ιστοσελίδα
Web search engine - Μηχανή αναζήτησης
Website - Ιστότοπος
Wholesale - Χονδρικό
World - Κόσμος
World Bank WB - Παγκόσμια Τράπεζα ΠΤ
World Trade Organization - Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

Dictionary, Greek, English,, Οργανισμός, Ηνωμένων, Εθνών EENI- Business School.