Dictionary Irish English Foreign Trade

EENI Dictionary International Business

EENI- The Global Business School

Glossary English - Irish of Import Export


Master International Business  

about - thart
Advertising - fógraíocht
African Development Bank - Afraic Development Bank
African Union - Afraic Union
Agreements - comhaontuithe
Agriculture - Talmhaíocht
airport - aerfort
Analysis - anailís
Andean Community - tíortha shocrú na nAindéas
Arab League - Conradh Arabach
Arbitration - eadráin
Area - leithead
Asian Development Bank - Ciste Forbraíochta na hise
Associated - chomhlachaithe
Back - droim
bank transfer - ordú aistriúcháin
Bilingual - dátheangach
Board of directors - Bord Stiúrthóirí
Bond - banna
Book - leabhar
branch - brainse
Brand - branda
Brochure - bróisiúr
Budget - buiséad
Business - Gnó
Campaign - feachtas
cash payment - íocaíochtaí in airgead tirim
Catalog - clárliosta
Certification - Deimhniúchán
Chief executive officer - príomhoifigeach feidhmiúcháin
City - cathair
Clauses - clásal
Coastline - imeallbhord
company - comhlacht
Comparative advantage - buntáiste comparáideachta
Competition - iomaíocht
Concept - coincheap
Conclusion - deireadh
consultant - comhairleoir
Consumer - tomhaltóir
Consumer price index - innéacs praghsanna tomhaltóirí
consumption - caitheamh
Contract - conradh
Convention - comhghnás
Copyright - cóipcheart
Corporation - corparáid
countries - tíortha
country - Tír
Credit card - cárta creidmheasa
Currency - Airgeadra
Customer - custaiméir
Customs - custaim
Customs union - aontas custaim
Debt - fiacha
definition - sainmhíniú
Demography - Demography
density - dlús
department - roinn
developing country - tír i mbéal forbartha
distribution - dáileadh
Document - doiciméadaigh
documentary credit - creidmheas doiciméadach daingnithe
donor - deontóir
Economy - Eacnamaíocht
Electricity - Leictreachas
Electronic - leictreonaic
E-mail - Ríomhphost
Energy - fuinnimh
Environment - imshaol
European Union - An tAontas Eorpach
Example - sampla
Executive - feidhmeannach
Export - easpórtáil
Fairs - taispeántas
Fees - táillí
Finance - airgeadas
foreign - eachtrannach
Foreign policy - beartas eachtrach
Free Trade - limistéar saorthrádála
Freedom - saoirse
Freight - last-táille
gas - gás
Geography - Tíreolaíocht
Global - domhanda
Globalization - Domhandas
Glossary - gluais
Gross domestic product - olltáirgeacht intíre
group - gasra
Guarantee - ráthaíocht
Hinduism - Hiondúchas
History - Stair
Home - baile
Household - teaghlach
Import - allmhaire
Index - treoir
Industry - tionscal
Inflation - boilsciú
Information - faisnéis
Insurance - árachas
Intellectual property - cearta úinéireachta intleachtaí
Intercultural - idirchultúrtha
Interest - spéis
International - idirnáisiúnta
International Business - gnó idirnáisiúnta
International relations - chaidreamh idirnáisiúnta
International trade - trádáil idirnáisiúnta
Internet - Idirlíon
Introduction - tionscnamh
Investment - infheistíocht
knowledge - eolas
Language - Tean (cumarsáid)
Latin - Laidin
Latin America - Meiriceá Laidineach
Law - Dlí
Legal person - pearsantacht dhlítheanach
Library - leabharlann
License - ceadúnas
list - liosta
Loan - iasacht
Local - áitiúil
Management - bainistíocht
Manager - bainisteoir
Map - léarscáil
Market - margadh
Marketing - margaíocht
Merchant - ceannaí
Message - teachtaireacht
Methods - modhanna
MIDDLE EAST - An Meánoirthear
Military - míleata
Millions - milliún
Month -
Network - gréasán
News - scéala

Objectives - spriocanna
organization - eagraíocht
package - pacáiste
Patent - paitinn
Payments - íocaíochtaí in airgead tirim
per capita - an duine
Photos - grianghraf
planning - pleanáil
policy - polasaí
Population - daonra
portfolio - mála cáipéise
positioning - suíomh
poverty - bochtaineacht
price - praghas
Procedures - nósanna
Process - próiseas
Procurement - soláthair
product - toradh
production - táirgeadh
Profitability - brabúsaí
Promotion - ardú céime
Protocol - Prótacal
Public relations - caidreamh poiblí
Quality - cáilíocht
Rail - ráille
Railways - iarnróid
recipient - faighteoir
religion - Creideamh
Representative - ionadaí
Research - taighde
Retailing - miondíol
risk - fiontar
Road - bealach
Sales - díolacháin
salesman - fear díolacháin
saleswoman - bean díolacháin
Secretary - rúnaí
Security - slándáil
segmentation - teascán
services - na Fórsaí Cosanta
Ship - long
Signature - síniú
Statistics - Staidreamh
Strategy - straitéis
structure - struchtúr
Target - sprioc
techniques - teicníochtaí
Tenders - tairiscint
Time zone - crios ama
tools - uirlis
total - iomlán
trade - trádáil
Trademark - trádmharc
Transaction - idirbheart
Transport - Iompar
Trends - treocht
Unemployment - dífhostaíocht
United Nations - Náisiúin Aontaithe
VAT (value-added tax) - cáin bhreisluacha
Waterway - bealach uisce
Wholesale - mórdhíol
World - domhan
World Bank WB - An Banc Domhanda

Dictionary, Irish, English EENI- Business School.