Dictionary Galician English Foreign Trade

EENI Dictionary International Business

EENI- The Global Business School

Glossary English - Galician of Import Export


Master Comercio Exterior - Portal de Comercio Exteror

about - sobre
Add Site - Enviar a un amigo
advance payment - Pagamento adiantado
Advertising - Publicidade
African Development Bank - Banco Africano de Desenvolvemento
African Union - Unión Africana
Agreements - Acordos
Agriculture - Agricultura
Aids - Axudas
airport - Aeroporto
algorithm - Algoritmo
Analysis - Análise
Andean Community - Comunidade Andina
Arab League - Liga dos Estados Árabes
Arbitration - Arbitraxe
Area - Área
Asian Development Bank - Banco Asiático de Desenvolvemento
Asia-Pacific Economic Cooperation - Cooperación Económica Asia-Pacífico
Associated - Asociado
Association of Southeast Asian Nations - Asociación de Nacións do Asia Sudoriental
Back - Volver
bank draft - proxecto de banco
bank transfer - Transferencia Bancaria
Bilingual - Bilíngüe
Board of directors - Consello de administración
Bond - Bono
Book - Libro
branch - filial
Brand - Marca
Brochure - Catálogo
Budget - Orzamento
Bulk carrier - Navio de transporte de carga sólida a granel
Business - Negocios
Campaign - Campaña
cash payment - Pago de contado
Catalog - Catálogo
Certification - Certificación
Chief executive officer - Director executivo
City - Ciudade
Clauses - Cláusulas
Coastline - Costa
Common Market for Eastern and Southern Africa - Mercado Común do África Meridional e Oriental
company - empresa
Comparative advantage - Vantaxe comparativa
Competition - Competición
Concept - Concepto
Conclusion - Conclusións
conditions of payment - Condicións de pagamento
consultant - Consultor
Consumer - Consumidor
Consumer price index - IPC Índice de Prezos ao Consumo
consumption - Consumo
Contract - Contrato
Convention - Convención
Copyright - Dereito de autor
Corporation - Corporación
countries - países
country - País
Credit card - Tarxeta de crédito
Currency - Moeda
Customer - Cliente
Customs - Alfândega
Customs union - Unión alfandegueira
Debt - Débeda
definition - Definición
Demography - Demografía
density - Densidade
department - Departamento
developing country - País en desenvolvemento
distribution - distribución
Document - Documento
documentary credit - Crédito Documentario
Doing Business - Facendo Negocios
donor - Doador
East Asia - Este de Asia
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - Comisión Económica e Social para Asia e o Pacífico
Economy - Economía
Electricity - Electricidade
Electronic - Electrónico
Electronic commerce - Comercio electrónico
E-mail - Correo electrónico
Emerging markets - Mercados Emerxentes
Energy - Enerxía
Environment - Contorno
European Union - Unión Europea
Example - Exemplos
Executive - Executive
Export - Exportacións
Fairs - Feiras
Fees - Prezo
Finance - Financiamento
foreign - Externo
foreign country - País estranxeiro
Foreign Direct Investment FDI - Investimento Estranxeira Directa IED FDI
Foreign policy - Política exterior
Foreign Trade - Comercio Internacional
Free Trade - Libre Comercio
Freedom - Liberdade
Freight - Frete
Futures contract - Contrato de futuros
gas - Gas
General Agreement on Tariffs and Trade - Acordo xeral sobre comercio e aranceis
Geography - Xeografía
Global - Global
global warming - Quentamento obal
Globalization - Globalización
Glossary - Glosario
Government - Goberno
Gross domestic product - Produto Interior Bruto
group - Grupo
Guarantee - Garantías
Health - Saúde
Heliports - Heliporto
Hinduism - Hinduísmo
History - Historia
Home - Páxina de inicio
Hotel - Hotel
Household - Fogares
Hyperlink - Ligazóns
Import - Importación
Incoterms - Incoterms
Index - Índice
Industry - Industria
Inflation - Inflación
Information - Información
Insurance - Seguros
Intellectual property - Propiedade intelectual
Inter-American Development Bank - Banco Interamericano de Desenvolvemento
Intercultural - Intercultural
Interest - Interese
International - Internacional
International Business - Comercio Exterior
International relations - Relacións internacionais
International trade - Comercio internacional

Internationalization - Internacionalização
Internet - Internet
Introduction - Introducción
Investment - Investimento
Islamic Development Bank - Banco Islámico de Desenvolvemento
knowledge - Coñecemento
Language - Linguaxe
Latin - Lingua latina
Latin America - América Latina
Law - Dereito
Legal person - Persoa xurídica
Letter of credit - Carta de crédito
Library - Biblioteca
License - Licenza
list - Lista
Loan - Préstamo
Local - Local
Logistics - Logística
Management - Xestión
Manager - Director
Map - Mapa
Market - Mercado
Marketing - Mercadotecnia
Marketing mix - Mix de marketing (mercadotecnia)
Merchant - Comerciante
Mergers and acquisitions - Fusion e adquisicion
Message - Mensaxe
Methodology - Metodoloxía
Methods - Métodos
MIDDLE EAST - Oriente Medio
Military - Militar
Millennium Development Goals - Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio
Millions - Millóns
Month - Mes sinódico
Multimodal - Multimodal
multinational companies - empresas multinacionais
National Accounts - Contabilidade nacional
Network - Rede
New Partnership for Africa's Development NEPAD - Nova Alianza para o Desenvolvemento de África NEPAD
News - Noticia
North American Free Trade Agreement - Tratado de Libre Comercio de América do Norte
Objectives - Obxectivos
organization - Organización
Organization of the Islamic Conference - Organización da Conferencia Islámica
package - Embalaxe
Patent - Patente
Pay per click - Pagamento por clic
Payments - Pagamentos
per capita - Per cápita
Personal identification number - Número de identificación persoal
Photos - Fotos
Pipeline transport - Oleoduto
planning - Planificación
policy - Política
Population - Poboación
Portal - Portal
portfolio - Portofolio
positioning - posicionamiento
poverty - Pobreza
price - Prezo
Privatization - Privatización
Procedures - Procedementos
Process - Proceso
Procurement - Adquisicións
product - Producto
production - produción
Profitability - Rendibilidade
Promotion - Promoción
Protocol - Protocolo
Public relations - Relacións públicas
Purchasing power parity - Paridade de poder adquisitivo
Quality - Calidade
Rail - Ferrocarril
Railways - Ferrocarril
recipient - receptor
religion - Relixión
Representative - Representante
Research - Investigación
Retailing - Detallista
risk - risco
Road - Camiño
Sales - Vendas
sales order - pedido
salesman - vendedor
saleswoman - vendedora
Search engine optimization - Posicionamento en buscador
Secretary - Secretaria
Security - Seguridade
segmentation - segmentación
Send to a friend - Enviar a un amigo
services - Servizo
Ship - Barco
Signature - Sinatura
Southern Common Market (Mercosur) - Mercado Común do Sur (Mercosul)
Statistics - Estatística
Strategy - Estratexia
structure - Estrutura
Supply chain - cadena de abastecimento
SWOT Analysis - Análise FODA
Target - Target
techniques - técnicas
Tenders - Licitacións
Time zone - Fuso horario
tools - ferramentas
total - total
trade - Comercio
Trademark - Marca rexistrada
Transaction - Transacción
Transport - Transporte
Travel - Viaxes
Trends - Tendencias
undeveloped country - país subdesenvolvido
Unemployment - Desemprego
Uniform Resource Locator - URL
United Nations - ONU
United Nations Conference on Trade and Development - Conferencia das nacións Unidas sobre Comercio e Desenvolvemento
Value chain - Cadena de valor
VAT (value-added tax) - IVE (Imposto sobre o Valor Engadido)
Waterway - Hidrovía
Web directory - Directorio
Web page - Páxina web
Web search engine - Motor de busca
Website - Sitio web
Wholesale - Maiorista
World - Mundo
World Bank WB - Banco Mundial
World Trade Organization - Organización Mundial do Comercio

Dictionary, Galician, English EENI- Business School.