Dictionary Georgian English Foreign Trade

EENI Dictionary International Business

EENI- The Global Business School

Glossary English - Georgian of Import Export


Master International Business - मास्टर विदेश व्यापार  

about - დაახლოებით
Advertising - რეკლამა
African Development Bank - აფრიკის
African Union - აფრიკული გაერთიანება
Agreements - ხელშეკრულება
Agriculture - სოფლის მეურნეობა
Aids - დამხმარე საშუალებანი
airport - აეროპორტი.
algorithm - ალგორითმი
Analysis - ანალიზი
Arab League - არაბთა ლიგა
Arbitration - არბიტრაჟი
Area - ფართობი
Associated - გაერთიანებული
Back - უკან სვლა
bank draft - საბანკო გეგმა
Bilingual - ორე­ნო­ვა­ნი
Book - წიგ­ნი
branch - დარ­გი
Brand - და­ღი
Brochure - ბროშურა
Budget - ბიუჯეტი
Bulk carrier - ძი­რი­თა­დი საბაგაჟე
Business - საქ­მე
Campaign - კამპანია
cash payment - ნაღდი ფულის გადახდა
Catalog - კატალოგი
Certification - მოწმობის გაცემა
Chief executive officer - უფროსი აღმასრულებელი მოხელე
City - დიდი ქალაქი
Clauses - მუხლი (ხელშეკრულებისა)
Common Market for Eastern and Southern Africa - აღმოსავლური და სამხრეთული აფრიკის საერთო ვაჭრობა
company - კომპანია
Comparative advantage - შედარებითი უპირატესობა
Competition - კონკურენცია
Concept - საერთო წარმოდგენა
Conclusion - დასკვნა
conditions of payment - ფულის გადახდის ვითარება
consultant - მრჩეველი
Consumer - მომხმარებელი
consumption - მოხმარება
Contract - ხელშეკრულება
Convention - კონვენცია
Copyright - საავტორო უფლება
Corporation - კორპორაცია
countries - ქვეყანები
country - ქვეყანა
Credit card - ნდობის ბარათი
Currency - ვალუტა
Customer - მომხმარებელი
Customs - ბაჟი
Customs union - საბაჟო კავშირი
Debt - ვალი
definition - განსაზღვრა
Demography - დემოგრაფია
density - სიხშირე
department - დეპარტამენტი
developing country - განვითარებადი ქვეყნები
distribution - დისტრიბუცია
Document - დოკუმენტი, საბუთი
documentary credit - დოკუმენტური მინდობილობა
Doing Business - საქ­მი­ა­ნო­ბა
donor - დონორი
East Asia - აღმოსავლეთ აზია
Economy - ეკონომიკა
Electricity - ელექტრობა
Electronic - ელექტრონული
Electronic commerce - ელექტრონული კომერცია
E-mail - ელექტრონული ფოსტა
Energy - ენერგია, ძალა
Environment - გარემო ვითარება
European Union - ევროპის კავშირი
Example - მაგალითი, ნიმუში;
Executive - აღმასრულებელი; ადმინისტრაციული, საორგანიზაციო.
Export - ექპორტი, საზღვარგარეთ გაზიდვა
Fairs - ბაზრობა, (საქველმოქმედო) ბაზარი;
Fees - გასამრჯელო, ჰონორარი
Finance - ფინანსები
foreign - უცხო, უცხოური, უცხოეთის
foreign country - უცხო ქვეყანა
Foreign policy - საგარეო პოლიტიკა
Foreign Trade - გარე საქმიანობა,ვაჭრობა
Free Trade - თავისუფალი ვაჭრობა
Freedom - თავისუფლება; დამოუკიდებლობა
Freight - ტვირთი
Futures contract - მომავალის ხელშეკრულება
gas - აირი
Geography - გეოგრაფია
Globalization - გლობალიზაცია
Glossary - ლექსიკონი, სიტყვის კონა
group - ჯგუფი; დაჯგუფება
Guarantee - გარანტია, თავდებობა
Heliports - შვეულმფრენის სადგური.
Hinduism - ინდუიზმი
History - ისტორია
Home - სახლი,საშინაო
Household - საოჯახო საქმეები
Import - შემოტანა, შემოზიდვა, იმპორტი
Index - ინდექსი
Industry - მრეწველობა, ინდუსტრია
Inflation - ინფლაცია
Information - ცნობება, შეტყობინება, უწყება, ინფორმაცია
Insurance - დაზღვევა
Interest - ინტერესი; დაინტერესებულობა
International - ინტერნაციონალი (ორგანიზაცია).
International Business - საერთაშორისო საქ­მი­ა­ნო­ბა
International relations - საერთაშორისო ურთიერთობები
International trade - საერთაშორისო ვაჭრობა
Internationalization - ნაციონალიზაცია
Internet - ინტერნეტი
Introduction - წარდგომა, წარდგენა, გაცნობა
Investment - კაპიტალდაბანდება; ფულის მოთავსება
knowledge - ცოდნა, შეცნობა
Language - ენა; მეტყველება
Latin - ლათინური ენა
Latin America - ლათინური ამერიკა
Law - კანონი; წესი, რიგი; უფლება
Legal person - ლეგალური პირი
Letter of credit - რწმუნება
Library - ბიბლიოთეკა
License - ნებართვა, ლიცენზია; მოწმობა, პატენტი
list - სია, ნუსხა
Loan - სესხი; სესხება
Local - ადგილობრივი
Management - მართვა-გამგეობა; ხელმძღვანელობა
Manager - მმართველი, გამგე
Map - გეოგრაფიული რუკა
Market - ბაზარი; ვაჭრობა, გასაღება; ფასი, კურსი
Marketing - მარკეტინგი
Merchant - ბითუმად მოვაჭრე, კომერსანტი, ვაჭარი
Message - ცნობება, შეტყობინება, უწყება
Methodology - მეთოდოლგია
Methods - მეთოდი
MIDDLE EAST - შუა აღმოსავლეთი

Military - სამხედრო
Millennium Development Goals - ათასწლეულის განვითარების მიზანები
Millions - მილიონი
Month - თვე
Multimodal - მრავალმოდალური.
multinational companies - ტრანსნაციონალური კომპანია
National Accounts - ნაციონალური ანგარიშსწორება
Network - ქსელი
News - ცნობა, ახალი ამბები
North American Free Trade Agreement - ჩრდილოეთამერიკული თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთშეთანხმება
Objectives - მიზანი, მისწრაფება
organization - ორგანიაცია; წყობა, სტრუქტურა
Organization of the Islamic Conference - მუსლიმანური კონფერენციის ორგანიაცია
package - ამანათი; შეკვრა
Patent - პატენტი
Pay per click - ანგარიშის გასწორება ერთი დაწკაპუნებით
Payments - ფულის გადახდა
per capita - პერ კაპიტა
Personal identification number - პირადი მაიდენტიფიცირებელი ნომერი
Photos - ფოტოსურათი
Pipeline transport - სატრანსპორტო ნავთობსადენი
planning - დაგეგმვა
policy - დაზღვევის პოლისი
Population - მოსახლეობა
Portal - პორტალი, მთავარი შესასვლელი
portfolio - პორტფელი; საქაღალდე, საქმე
positioning - დადგმა, მოთავსება; ადგილის გარკვევა
poverty - სიღარიბე, სიღატაკე
price - ფასი
Privatization - პრივატიზება
Procedures - პროდეცურა
Process - პროცესი
Procurement - უზრუნველყოფა
product - პროდუქტი, ნაწარმი
production - წარმოება
Profitability - ხელსაყრელი, შემოსავლიანი
Promotion - ჩინის მინიჭება
Protocol - ოქმი
Public relations - საზოგადოებასთან ურთიერთობა
Purchasing power parity - მსყიდველობითი უნარის პარიტეტი
Quality - თვისება, ხარისხი; ჯიში; სახე
Rail - რკინიგზა
Railways - რკინიგზა
recipient - მიმღები
religion - რელიგია
Representative - წარმომადგენელი; დელეგატი; რწმუნებული
Research - გამოკვლევა, გამორკვევა
Retailing - ცალობით გაყიდვა
risk - რისკი
Road - გზა; ქუჩა
Sales - გაყიდვის მოცულობა, საქონლის ბრუნვა
sales order - გაყიდვის თანიმდევრობა
salesman - გამყიდველი
saleswoman - გამყიდველი (ქალი).
Search engine optimization - მაძიებელი სისტემისთვის მიწოდება
Secretary - მდივანი (თანამდებობა)
Security - უშიშროება, უსაფრთხოება
segmentation - მონაჭერი, მონაკვეთი
services - მომსახურება, სერვისი
Ship - გემი
Signature - ხელმოწერა
Statistics - სტატისტიკა
Strategy - სტრატეგია; ოპერატიული ხელოვნება
structure - სტრუქტურა
Supply chain - საერთო საქმე
Target - მიზანი; სამიზნე, ნიშანი
techniques - ტექნიკური ილეთები, ხერხები
Tenders - შეთავაზება
Time zone - სასაათო სარტყელი
tools - საშუალება, იარაღი
total - მთელი, ჯამი, შენაჯამები
trade - სავაჭრო, ვაჭრული, საქმე, პროფესია
Trademark - ფაბრიკის ნიშანი
Transaction - საქმის წარმოება
Transport - ტრანსპორტი
Trends - ტენდენცია
undeveloped country - განუვითარებელი ქვეყანა
Unemployment - უმუშევრობა
United Nations - გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია
United Nations Conference on Trade and Development - გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენცია
Value chain - ღირებულების დარიცხვის ჯაჭვი
Web directory - Web-მაჩვენებელი
Web page - Web-გვერდი
Web search engine - Web მაძიებელი
Website - Web-გვერდი
Wholesale - საბითუმო ვაჭრობა
World - სამყარო; მსოფლიო, ქვეყნიერება
World Bank WB - მსოფლიო ბანკი
World Trade Organization - მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია

Dictionary, Georgian, English EENI- Business School.