Dictionary Slovak English Foreign Trade

EENI Dictionary International Business

EENI- The Global Business School

Glossary English - Slovak of Import Export


Vývoz Dovoz Zahraničný Obchod

about - okolo
Add Site - Pridaj URL
advance payment - Zálohová platba
Advertising - Reklamné programy
African Development Bank - Africká rozvojová banka
African Union - Africká únia
Agreements - dohoda
Agriculture - poljedelski
airport - Letio
algorithm - Algoritmus
Analysis - Analýza
Andean Community - Andé spoločenstvo národov
Arab League - Liga arabých štátov
Arbitration - Arbitráþ
Area - oblasť
Asian Development Bank - Ázijská rozvojová banka
Asia-Pacific Economic Cooperation - ázijskopacifické ekonomické zdruþenie
Associated - zdruþený
Association of Southeast Asian Nations - Zdruþenie krajín juhovýchodnej Ázie
Back - zadný
bank draft - bankový návrhu
bank transfer - prenos
Bilingual - dvojjazyčný
Board of directors - Vedúci
Bond - Dlhopis
Book - Kniha
branch - vetva
Brand - značkový
Brochure - broþúra
Budget - rozpočet
Bulk carrier - Hromadná dopravcu
Business - obchod
Campaign - kampaň
cash payment - hotovostná platba
Catalog - katalóg
Certification - Certifikácia
Chief executive officer - Chief executive officer
City - mesto
Clauses - klauzula
Coastline - Pobrežie
Common Market for Eastern and Southern Africa - Spoločný trh pre východnú a juþnú Afrika
company - podnik
Comparative advantage - komparatívnych výhod
Competition - konkurencia
Concept - Koncepcia
Conclusion - koniec
conditions of payment - platobné podmienky
consultant - konzultant
Consumer - Spotrebiteľ
Consumer price index - Index spotrebiteľých cien
consumption - spotreba
Contract - Zmluva
Convention - konvencia
Copyright - Autoré právo
Corporation - Korporácia
countries - stáþ
country - Štát
Credit card - Kreditná karta
Currency - obeþivo
Customer - zákazník
Customs - Colná
Customs union - Colná únia
Debt - zadlþený
definition - definícia
Demography - Demografia
density - hustota
department - oddelenie
developing country - rozvojové krajiny
distribution - distribúcia
Document - Dokument
documentary credit - dokumentární úvěr
Doing Business - Podnikani v
donor - darcu
East Asia - Východná Ázia
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - Hospodárska a sociálna komisia pre Áziu a Pacifik
Economy - Ekonomický
Electricity - Elektrina
Electronic - elektronika
Electronic commerce - Elektronické obchodovanie
E-mail - E-mail
Emerging markets - Rozvíjajúce sa trhy
Energy - Energia
Environment - okolie
European Union - Európa únia
Example - príklad
Executive - exekutíva
Export - Vývoz
Fairs - výstava
Fees - honorár
Finance - Finančný
foreign - cudzí
foreign country - cudzej krajiny
Foreign Direct Investment FDI - Priame zahraničné investície
Foreign policy - Zahraničná politika
Foreign Trade - Zahraničný obchod
Free Trade - Voľný obchod
Freedom - sloboda
Freight - náklad
gas - Plyn
General Agreement on Tariffs and Trade - Všeobecná dohoda o clách a obchode
Geography - Geografia
Global - globálny
global warming - Globálne otepľovanie
Globalization - Globalizácia
Glossary - tlmočníkov
Government - Vláda
Gross domestic product - Hrubý národný produkt
group - grupa
Guarantee - zaručiť
Health - Zdravie
Hinduism - Hinduizmus
History - Dejiny
Home - doma
Hotel - Hotel
Household - domácnosť
Import - Dovoz
Incoterms - medzinárodné obchodné podmienky
Index - indexu
Industry - priemysel
Inflation - Inflácia
Information - Informácia
Insurance - Poistné
Intellectual property - Duáevné vlastníctvo
Inter-American Development Bank - Medziamerická rozvojová banka
Intercultural - Medzikultúrny
Interest - Úroky
International - Medzinárodný
International Business - medzinárodný obchod
International relations - Medzinárodné spojenie
International trade - Medzinárodný obchod
Internationalization - zmezinárodnění
Internet - Internet
Introduction - predstavovanie
Investment - investície

Islamic Development Bank - Islamská rozvojová banka
knowledge - vzdelanie
Language - Jazyk
Latin - Latinčina
Latin America - Latiná Amerika
Law - zákon
Legal person - Právnická osoba
Letter of credit - Dokumentárny akreditív
Library - knihovňa
License - Licencie
list - listina
Loan - pôþička
Local - lokálka
Logistics - Logistika
Management - Manažment
Manager - vedúci
Map - Mapa
Market - Trh
Marketing - Marketingový
Marketing mix - Marketingový mix
Merchant - obchodný
Mergers and acquisitions - Fúzie a akvizície
Message - posolstvo
Methodology - Metodika
Methods - metóda
MIDDLE EAST - Blízky východ
Military - vojenský
Millennium Development Goals - Miléniové rozvojové ciele
Millions - milión
Month - Mesiac (časová jednotka)
Multimodal - Multimodálne
multinational companies - nadnárodných spoločností
National Accounts - Národné účty
Network - Sieť
New Partnership for Africa's Development NEPAD - Novému partnerstvu pre rozvoj Afriky
News - zpráva
North American Free Trade Agreement - Severoamerická dohoda o voľnom obchode
Objectives - objektív
organization - organizácia
Organization of the Islamic Conference - Organizácie islamskej konferencie
package - Obal
Patent - Patent
Pay per click - Pay per click
Payments - výplata
per capita - na jedného obyvateľa
Personal identification number - Osobné identifikačné číslo
Photos - Fotografie
Pipeline transport - potrubie
planning - plánovanie
policy - politika
Population - populatio
Portal - Portál
portfolio - portfólio
positioning - umiestnenie
poverty - Chudoba
price - Cena
Privatization - Privatizácia
Procedures - procedúra
Process - Proces
Procurement - aukcií
product - produkty
production - produkcia
Profitability - rentabilita
Promotion - Podpora
Protocol - Protokol
Public relations - Práca s verejnosťou
Purchasing power parity - Parita kúpnej sily
Quality - Kvalita
Rail - Železnica
Railways - Železnica
recipient - Príjemca
religion - Náboženstvo
Representative - zástupca
Research - výskum
Retailing - malom
risk - riziko
Road - cesta
Sales - predaj
sales order - účelom predaja
salesman - predavač
saleswoman - predavačka
Search engine optimization - Optimalizácia pre vyhľadávače
Secretary - sekretárka
Security - bezpečnosť
segmentation - segmentation
Send to a friend - Send známy
services - servis
Ship - Loď
Signature - podpis
Southern Common Market (Mercosur) - Spoločný trh juhu
Statistics - Štatistika
Strategy - Stratégia
structure - Štruktúra
Supply chain - Dodávateľského reťazca
SWOT Analysis - SWOT analýza
Target - terč
techniques - technika
Tenders - jemný
Time zone - Časové pásmo
tools - Nástroj
total - totálny
trade - obchodu
Trademark - Ochranná známka
Transaction - transakcia
Transport - Doprava
Travel - Cestovať
Trends - tendencia
undeveloped country - rudimentárny krajiny
Unemployment - Nezamestnanosť
Uniform Resource Locator - Uniform Resource Locator
United Nations - OSN
United Nations Conference on Trade and Development - Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj
Value chain - Value chain
VAT (value-added tax) - Daň z pridanej hodnoty
Waterway - Vodné
Web directory - zoznam
Web page - Webová stránka
Web search engine - Web vyhľadávače
Website - Webová lokalita
Wholesale - veľkoobchod
World - Svet
World Bank WB - Svetová banka
World Trade Organization - Svetová obchodná organizácia

Dictionary, Slovak, English EENI- Business School.