Dictionary Slovene English Foreign Trade

EENI Dictionary International Business

EENI- The Global Business School

Glossary English - Slovene of Import Export


Master International Business  

about - o
Add Site - Vpis strani
Advertising - Oglaševanje
African Development Bank - Afriška razvojna banka
African Union - Afriška unija
Agreements - sporazum
Agriculture - Kmetijstvo
airport - Letališče
algorithm - Algoritem
Analysis - Analiza
Andean Community - Andska skupnost
Arab League - Arabska liga
Arbitration - Arbitraža
Area - Površina
Asian Development Bank - Azijska razvojna banka
Asia-Pacific Economic Cooperation - Azijsko-Pacifiško ekonomsko sodelovanje
Associated - Pridruženi
Association of Southeast Asian Nations - Zveza držav Jugovzhodne Azije
Back - Nazaj
bank draft - banka osnutek
bank transfer - bančno nakazilo
Bilingual - bilingvizem
Board of directors - vladna komisija
Bond - Bond
Book - Knjiga
branch - razvejan
Brand - Znamka
Brochure - Brošura
Budget - proraèun
Bulk carrier - Ladja za prevoz razsutega tovora
Business - Podjetje
Campaign - Akcija
cash payment - gotovinsko plačilo
Catalog - katalog
Certification - sprièevalo
Chief executive officer - Chief Executive Officer
City - Mesto
Clauses - Klavzule
Coastline - Obala
Common Market for Eastern and Southern Africa - Skupni trg Vzhodne in Južne Afrike
company - podjetje
Comparative advantage - Primerjalne prednosti
Competition - Tekmovanje
Conclusion - Zaključek
conditions of payment - plačilne pogoje
consultant - svetovalec
Consumer - Consumer
Consumer price index - Indeksa cen življenjskih potrebščin
consumption - potrošnja
Contract - Pogodba
Convention - Konvencija
Copyright - Avtorske pravice
Corporation - Podjetje
countries - držav
country - Država
Credit card - Kreditne kartice
Currency - Valuta
Customer - Kupec
Customs - Carina
Customs union - Carinska unija
Debt - Dolžniški
definition - Definicija
Demography - Demografija
density - Gostota
department - department
developing country - država v razvoju
distribution - distribucija
Document - dokument
documentary credit - Dokumentarni akreditiv
Doing Business - Poslovanja
donor - donator
East Asia - Vzhodna Azija
Economy - ekonomija
Electricity - Elektrika
Electronic - Elektronsko
Electronic commerce - Elektronsko poslovanje
E-mail - E-pošta
Emerging markets - Nastajajočih trgih
Energy - Energija
Environment - okolje
European Union - Evropska unija
Example - Primer
Executive - Executive
Export - Izvoz
Fairs - Sejmi
Fees - stroški
Finance - finanèni
foreign - tuja
foreign country - tuja država
Foreign Direct Investment FDI - Neposredna tuja vlaganja
Foreign policy - tuja politika
Foreign Trade - Zunanja trgovina
Free Trade - Prosta trgovina
Freedom - svoboda
Freight - Tovorni
Futures contract - Futures pogodbe
gas - Plin
Geography - Geografija
Global - Global
global warming - globalno segrevanje
Globalization - Globalizacija
Glossary - glosar
Government - Vlada
Gross domestic product - Bruto domači proizvod
group - skupina
Guarantee - Jamstveni
Health - Zdravje
Hinduism - Hinduizem
History - Zgodovina
Home - Domov
Hotel - Hotel
Household - Gospodinjski
Import - Import
Incoterms - INCOTERM
Index - Kazalo
Industry - Industrija
Inflation - Inflacija
Information - Informacija
Insurance - Zavarovanje
Intellectual property - Intelektualna lastnina
Inter-American Development Bank - Medameriška razvojna banka
Intercultural - interkulturna
Interest - Obresti
International - Mednarodno
International Business - Mednarodno poslovanje
International relations - Mednarodni odnosi
International trade - Mednarodna trgovina
Internationalization - Internacionalizacija
Internet - Internet
Introduction - Uvod
Investment - investicija
Islamic Development Bank - Islamska razvojna banka
knowledge - Znanje
Language - jezik

Latin - Latinščina
Latin America - Latinska Amerika
Law - mednarodno pravo
Legal person - Pravna oseba
Letter of credit - Akreditiv
Library - bibliotekarstvo
License - Licenca
list - Seznam
Loan - posojilo
Local - Lokalno
Logistics - Logistika
Management - Vodstvo
Manager - Menedžer
Map - Zemljevid
Marketing - Trženje
Marketing mix - Trženje mix
Merchant - Trgovec
Mergers and acquisitions - Združitve in prevzemi
Message - Sporočilo
Methodology - metoda
Methods - Metode
MIDDLE EAST - Bližnji vzhod
Military - Vojaštvo
Millennium Development Goals - Razvojni cilji novega tisočletja
Millions - Milijoni
Month - Mesec
Multimodal - Multimodalni
multinational companies - multinacionalna podjetja
National Accounts - Nacionalni računi
Network - Omrežje
News - Novice
North American Free Trade Agreement - NAFTA
Objectives - Cilji
organization - Organizacija
package - paket
Patent - Patent
Pay per click - Plačati na klik
Payments - Plačila
per capita - na prebivalca
Personal identification number - Osebna identifikacijska številka
Photos - Slike
Pipeline transport - Cevovodni transport
planning - naèrt
policy - politika
Population - Prebivalstvo
Portal - portal
portfolio - portfelj
positioning - pozicioniranje
poverty - revšèina
price - cena
Privatization - Denacionalizacija
Procedures - Postopki
Process - proces
Procurement - Javna naročila
product - proizvod
production - proizvodnje
Profitability - Dobičkonosnost
Promotion - Promocija
Protocol - Protokol
Public relations - Odnosi z javnostmi
Purchasing power parity - Pariteta kupne moči
Quality - Kakovost
Rail - Železniški prevoz
Railways - Železniški prevoz
recipient - prejemnika
religion - Religija
Representative - predstavnik
Research - Raziskava
Retailing - Trgovanje
risk - tveganja
Road - Cesta
Sales - Prodaja
sales order - prodaje, da
salesman - prodajalec
saleswoman - Prodavačica
Search engine optimization - Optimizacija spletnih strani
Secretary - tajništvo
Security - Varnost
segmentation - segmentacije
Send to a friend - Pošlji prijatelju
services - uslužnostne dejavnosti
Ship - Ladja
Signature - Podpis
Southern Common Market (Mercosur) - Srečanja s podregionalnimi skupinami
Statistics - Statistika
Strategy - Strategija
structure - struktura
Supply chain - Dobavni verigi
SWOT Analysis - SWOT analiza
Target - ciljna
techniques - tehnike
Tenders - Ponudbe
Time zone - Časovni pas
tools - Orodje
total - skupno
trade - Trgovina
Trademark - Blagovna znamka
Transaction - Transakcija
Transport - Promet
Travel - Potovati
Trends - Trendi
undeveloped country - nerazvita država
Unemployment - Brezposelnost
Uniform Resource Locator - URL
United Nations Conference on Trade and Development - Konferenca Združenih narodov o trgovini in razvoju
Value chain - Vrednostne verige
VAT (value-added tax) - DDV (davka na dodano vrednost)
Waterway - Vodnih
Web directory - Spletni imenik
Web page - Spletna stran
Web search engine - Spletni iskalnik
Website - Spletišče
Wholesale - Veleprodaja
World - Svet
World Bank WB - Svetovna banka
World Trade Organization - Svetovna trgovinska organizacija

Dictionary, Slovene, English EENI- Business School.