Dictionary Swedish (Swedeen) English

EENI Dictionary International Business

EENI- The Global Business School

Glossary English - Swedish of Import Export


Utrikeshandels Exportera

about - om
Add Site - Lägg till webbplats
advance payment - förskottsbetalning
Advertising - Reklam
African Development Bank - Afrikanska utvecklingsbanken
African Union - Afrikanska unionen
Agreements - Avtal
Agriculture - Jordbruk
airport - Flygplats
algorithm - Algoritm
Analysis - Analys
Andean Community - Andinska gemenskapen
Arab League - Arabförbundet
Arbitration - Skiljenämnd
Area - Ytmått
Asian Development Bank - Asiatiska utvecklingsbanken
Asia-Pacific Economic Cooperation - Ekonomiska samarbetet i Asien och Stillahavsområdet
Associated - Medverkande
Association of Southeast Asian Nations - Sydöstasiatiska staternas samarbetsorganisation ASEAN
Back - backa
bank draft - bank utkast
bank transfer - banköverföring
Bilingual - Tvåspråkig
Board of directors - Styrelse
Bond - Obligation
Book - Bok
branch - gren
Brand - Varumärke
Brochure - Broschyr
Budget - Budget
Bulk carrier - Bulkfartyg
Business - affär
Campaign - Kampanj
cash payment - Exportinkasso
Catalog - Katalog
Certification - Certifiering
Chief executive officer - Verkställande direktör
City - Stad
Clauses - Klausulerna
Coastline - Kust
Common Market for Eastern and Southern Africa - Gemensamma marknaden för östra och södra Afrika
company - Företag
Comparative advantage - Komparativa fördelar
Competition - Konkurrens
Concept - Begrepp
Conclusion - Slutsats
conditions of payment - villkor för utbetalning
consultant - Konsult
Consumer - Konsument
Consumer price index - Konsumentprisindex
consumption - Konsumtion
Contract - Kontrakt
Convention - Konventionen
Copyright - Upphovsrätt
Corporation - Corporation
countries - länder
country - land
Credit card - Kreditkort
Currency - Valuta
Customer - Kund
Customs - Tull
Customs union - Tullunion
Debt - Skulder
definition - Definition
Demography - demografi
density - Densitet
department - Avdelningen
developing country - utvecklingsland
distribution - distribution
Document - Dokument
documentary credit - dokumentär kredit
Doing Business - Att göra affärer i
donor - givaren
East Asia - Östasien
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - Ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet
Economy - ekonomi
Electricity - Elektricitet
Electronic - Electronic
Electronic commerce - E-handel
E-mail - E-post
Energy - energi
Environment - Miljö
European Union - Europeiska unionen
Example - Exempel
Executive - Verkställande
Export - utfürsel
Fairs - Mässor
Fees - Avgifter
Finance - Finans
foreign - främmande
foreign country - främmande land
Foreign Direct Investment FDI - Utländska direkta investeringar
Foreign policy - Utrikespolitik
Foreign Trade - Utrikeshandels
Free Trade - Frihandel
Freedom - Frihet
Freight - Freight
Futures contract - Futurekontraktet
gas - Gas
General Agreement on Tariffs and Trade - Allmänna tull-och handelsavtalet
Geography - Geografi
Global - Global
global warming - Global uppvärmning
Globalization - Globalisering
Glossary - Ordlista
Gross domestic product - Bruttonationalprodukt
group - grupp
Guarantee - Garanti
Health - Hälsa
Hinduism - Hinduism
History - Historia
Home - Hemsida
Hotel - Hotel
Household - Hushållsavfall
Hyperlink - Links
Import - importera
Incoterms - leveransvillkor
Index - Index
Industry - Industri
Inflation - Inflation
Information - Information
Insurance - Försäkring
Intellectual property - Immaterialrätt
Inter-American Development Bank - Interamerikanska utvecklingsbanken
Intercultural - Interkulturell
Interest - Ränta
International - Internationell
International Business - HANDEL MED TREDJE LAND
International relations - Internationella relationer
International trade - Internationell handel
Internationalization - internationalisering
Internet - Internet
Introduction - Inledning
Investment - Investering

Islamic Development Bank - Islamiska utvecklingsbanken
knowledge - kunskap
Language - Språk
Latin - Latin
Latin America - Latinamerika
Law - Juridik
Legal person - Juridisk person
Letter of credit - remburs
Library - Bibliotek
License - License
list - lista
Loan - Lån
Local - Lokalt
Logistics - Logistik
Management - Ledarskap
Manager - Chef
Map - Karta
Market - Marknad
Marketing - Marknadsföring
Marketing mix - De fyra pna
Merchant - Köpman
Mergers and acquisitions - Fusioner & förvärv
Message - Meddelande
Methodology - Metodik
Methods - Metoder
MIDDLE EAST - Mellanöstern
Military - Militär
Millennium Development Goals - Millenniemålen
Millions - Miljoner
Month - Månad
Multimodal - DRIFTSKOMPABILITET
multinational companies - Multinationellt företag
National Accounts - Nationalräkenskaper
Network - Nätverk
New Partnership for Africa's Development NEPAD - Nytt partnerskap för Afrikas utveckling NEPAD
News - Nyhet
North American Free Trade Agreement - Nordamerikanska frihandelsavtalet
Objectives - Mål
organization - Organisation
Organization of the Islamic Conference - Organisationen för den islamiska konferensen
package - Förpackning
Patent - Patent
Pay per click - Pay per click
Payments - Betalningar
per capita - Per capita
Personal identification number - Personligt identifieringsnummer
Photos - se photo
Pipeline transport - Pipeline
planning - planering
policy - politik
Population - Befolkning
Portal - Webbportal
portfolio - portfölj
positioning - positionering
poverty - Fattigdom
price - Pris
Privatization - Privatisering
Procedures - Rutiner
Process - Process
Procurement - Upphandling
product - produkt
production - produktion
Profitability - Lönsamhet
Promotion - Promotion
Protocol - Protokoll
Public relations - Public Relations
Purchasing power parity - Köpkraftsparitet
Quality - Kvalitet
Rail - Järnväg
Railways - Järnväg
recipient - Mottagaren
religion - Religion
Representative - Representanten
Research - Forskning
Retailing - Detaljhandel
risk - Risk
Road - Väg
Sales - Försäljning
sales order - försäljning för
salesman - försäljare
saleswoman - försäljare
Search engine optimization - Sökmotoroptimering
Secretary - Sekreterare
Security - Säkerhet
segmentation - segmentering
Send to a friend - Skicka till en vän
services - Tjänst
Ship - Fartyg
Signature - Undertecknande
Southern Common Market (Mercosur) - Södra gemensamma marknaden (Mercosur)
Statistics - Statistik
Strategy - Strategi
structure - struktur
Supply chain - Distributionskedja
SWOT Analysis - SWOT analys
Target - Mål
techniques - tekniker
Tenders - Anbud
Time zone - Tidszon
tools - verktyg
total - totalt
trade - Handel
Trademark - Varumärke
Transaction - Transaktion
Transport - Transport
Travel - Resa
Trends - tendens
undeveloped country - outvecklade landet
Unemployment - Arbetslöshet
Uniform Resource Locator - Uniform Resource Locator
United Nations - Fürenta Nationerna
United Nations Conference on Trade and Development - FN: s konferens om handel och utveckling
Value chain - Värdekedjan
VAT (value-added tax) - Mervärdesskatt
Waterway - Vattenvägar
Web directory - Länkkatalog
Web page - Webbsida
Web search engine - Söktjänst
Website - Webbplats
Wholesale - Partihandel
World - Värld
World Bank WB - Världsbanken
World Trade Organization - Världshandelsorganisationen

Dictionary, Swedish, English EENI- Business School.