Dictionary Thai English (Thailand)

EENI Dictionary International Business

EENI- The Global Business School

Glossary English - Thai of Import Export


มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ  
ส่ง ออก - นำเข้า. การ ค้า ระหว่าง ประเทศ ธุรกิจ

about - เรื่อง
Add Site - Add ข้อมูลของ
advance payment - การชำระเงินล่วงหน้า
Advertising - โฆษณา
African Development Bank - ธนาคารพัฒนาแห่งแอฟริกา
African Union - และสหภาพแอฟริกา
Agreements - ตกลง
Agriculture - เกษตรกรรม
airport - ท่าอากาศยาน
algorithm - ขั้นตอนวิธี
Analysis - วิเคราะห์
Andean Community - ประชาคมแอนดีส
Arab League - สันนิบาตอาหรับ
Arbitration - อนุญาโตตุลาการ
Area - พื้นที่
Asian Development Bank - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย
Asia-Pacific Economic Cooperation - ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก
Associated - ข้อง
Association of Southeast Asian Nations - สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Back - กลับ
bank draft - ธนาคารร่าง
bank transfer - การโอน
Bilingual - สองภาษา
Board of directors - พันธ
Bond - พันธบัตร
Book - หนังสือ
branch - สาขา
Brand - ตรา
Brochure - รายละเอียด
Budget - งบประมาณ
Bulk carrier - เป็นกลุ่มผู้ให้บริการ
Business - ธุรกิจ
Campaign - โฆษณา
cash payment - เงินสด
Catalog - บัญชีรายชื่อ
Certification - การรับรอง
Chief executive officer - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
City - กรุง
Clauses - มาตรา
Coastline - ชายฝั่ง
Common Market for Eastern and Southern Africa - หรือตลาดร่วมแห่งภูมิภาคแอฟริกา
company - บรรษัท
Comparative advantage - ทฤษฎีความได เปรียบโดยเปรียบเทียบ
Competition - การแข่งขัน
Concept - ข้อความคิดเห็น
Conclusion - ข้อยุติ
conditions of payment - เงื่อนไขของการชำระเงิน
consultant - กุนซือ
Consumer - ผู้บริโภค
Consumer price index - ดรรชนีราคาผู้บริโภค
consumption - ความสิ้นเปลือง
Contract - สัญญา
Convention - การประชุมใหญ่
Copyright - ลิขสิทธิ์
Corporation - วิสาหกิจ
countries - ประเทศ
country - ประเทศ
Credit card - บัตรเครดิต
Currency - สกุลเงิน
Customer - แขก
Customs - ภาษีศุลกากร
Customs union - สหภาพศุลกากร
Debt - หนี้
definition - ความหมาย
Demography - ดิมอก'กระพี
density - ความหนาแน่น
department - กรมการค้าภายใน
developing country - ประเทศกำลังพัฒนา
distribution - จำหน่าย
Document - หนังสือ
documentary credit - ซึ่งอยู่ในหมวด
Doing Business - การทำธุรกิจ
donor - ผู้ให้
East Asia - เอเชียตะวันออก
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟก
Economy - เศรษฐศาสตร์
Electricity - ไฟฟ้า
Electronic - อิเล็กทรอนิกส์
Electronic commerce - พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
E-mail - อีเมล
Emerging markets - ฉุกเฉินตลาด
Energy - พลังงาน
Environment - มลพิษทางสภาวะแวดล้อม
European Union - สหภาพยุโรป
Example - กรณีตัวอย่าง
Executive - บริหาร
Export - ส่งออก
Fairs - งานแสดงสินค้า
Fees - ค่าเทอม
Finance - การเงิน
foreign - นอก
foreign country - พิเทศ
Foreign Direct Investment FDI - จีนกับสงครามแย่งเงินลงทุนต่างชาติ FDI
Foreign policy - นโยบายต่างประเทศ
Foreign Trade - ค้าระหว่างประเทศ
Free Trade - การค้าเสรี
Freedom - เสรีภาพทางการเมือง
Freight - การขนส่ง
Futures contract - สัญญาล่วงหน้า
gas - แก๊ส
General Agreement on Tariffs and Trade - ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร และการค้า (แกตต์)
Geography - ภูมิศาสตร์
Global - ตลาดโลก
global warming - ปรากฏการณ์โลกร้อน
Globalization - โลกาภิวัตน์
Glossary - ปทานุกรม
Government - รัฐบาล
Gross domestic product - ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
group - คณะ
Guarantee - การรับรอง
Health - สุขภาพ
Hinduism - ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
History - ประวัติศาสตร์
Home - โฮมเพจ
Hotel - โรงแรม
Household - ฆราวาส
Hyperlink - ลิ้งค์
Import - นำสินค้าเข้า
Incoterms - บทบาทของ
Index - สูจิ
Industry - อุตสาหกรรม
Inflation - ภาวะเงินเฟ้อ
Information - สารสนเทศ
Insurance - การประกันภัย
Intellectual property - ทรัพย์สินทางปัญญา
Inter-American Development Bank - จะยกหนี้ให้ประเทศในลาตินอเมริกา
Interest - ดอกเบี้ย
International - นานาชาติ
International Business - ธุรกิจระหว่างประเทศ
International relations - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International trade - การค้าระหว่างประเทศ
Internationalization - การทำให้เป็นสากล
Internet - อินเทอร์เน็ต
Introduction - บทนำ

Investment - การลงทุน
Islamic Development Bank - ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา
knowledge - ความรู้
Language - ภาษา
Latin - ภาษาละติน
Latin America - ลาตินอเมริกา
Law - กฎหมาย
Legal person - กฎหมายบุคคล
Letter of credit - การชำระค่าสินค้าด้วย
Library - ห้องสมุด
License - อนุญาต
list - ราย
Loan - เงินกู้
Local - สถาน
Logistics - โลจิสติกส์
Management - ประกอบธุรกิจ
Manager - ผู้จัดการ
Map - แผนที่
Market - ตลาด
Marketing - หาผู้สมัครงาน
Marketing mix - ส่วนประสมการตลาด
Merchant - คนค้า
Mergers and acquisitions - Mergers และซื้อ
Message - แมสเสจ
Methodology - วิธีวิทยา
Methods - วิธี
MIDDLE EAST - ตะวันออกกลาง
Military - ทหาร
Millennium Development Goals - และ เป าหมายการพัฒนาแห งสหัสวรรษ ความยากจน
Millions - หลักล้าน
Month - เดือน
multinational companies - บริษัทข้ามชาติ
National Accounts - มาตรวัดรายรับและผลผลิตของประเทศ
Network - อินทราเน็ต
New Partnership for Africa's Development NEPAD - บทบาทของประเทศไทยในความร่วมมือเพื่อพัฒนากลุ่มประเทศแอฟริกา
News - ข่าว
North American Free Trade Agreement - เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ
Objectives - ที่หมาย
organization - องค์กร
Organization of the Islamic Conference - องค์การการประชุมอิสลาม
package - แพคเกจ
Patent - สิทธิบัตร
Pay per click - Pay per click
Payments - ผ่อน
per capita - รายตัว
Personal identification number - หมายเลขบัตรประจำตัวส่วนบุคคล
Photos - การถ่ายรูป
Pipeline transport - ท่อส่งขนส่ง
planning - การวางแผน
policy - นโยบาย
Population - ประชากร
Portal - เว็บท่า
portfolio - พอร์ต
positioning - การวางตัว
poverty - ความยากจน
price - ราคา
Privatization - แปรรูป
Procedures - กระบวนการ
Process - กระบวน
Procurement - จัดซื้อ
product - สินค้า
production - ผู้ผลิต
Profitability - กำไร
Promotion - โปรโมชั่น
Protocol - พิธีสาร
Public relations - การประชาสัมพันธ์
Purchasing power parity - ความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ
Quality - คุณภาพ
Rail - การขนส่งระบบราง
Railways - การขนส่งระบบราง
recipient - ผู้รับ
religion - ศาสนา
Representative - นายหน้า
Research - การวิจัย
Retailing - การขายปลีก
risk - ความเสี่ยง
Road - ถนน
Sales - การขาย
sales order - สั่งขาย
salesman - นักธุรกิจ
saleswoman - พนักงานขายผู้หญิง
Search engine optimization - เครื่องมือค้นหาการเพิ่มประสิทธิภาพ
Secretary - สมุห์บัญชี
Security - ความปลอดภัย
segmentation - แบ่งส่วน
Send to a friend - ไปรษณีย์ เพื่อน
services - การบริการ
Ship - เรือสินค้า
Signature - เซ็น
Southern Common Market (Mercosur) - ตลาดร่วมตอนใต้
Statistics - สถิติศาสตร์
Strategy - กลยุทธ์
structure - โครงสร้าง
Supply chain - การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
SWOT Analysis - การวิเคราะห์ SWOT
Target - เป้าหมาย
techniques - วิชาการ
Tenders - เสนอราคา
Time zone - เขตเวลา
tools - เครื่องมือต่าง ๆ
total - ทั้งปวง
trade - การค้าขาย
Trademark - เครื่องหมายการค้า
Transaction - เงินค่า
Transport - การขนส่ง
Travel - การท่องเที่ยว
Trends - แนว
undeveloped country - ลีบประเทศ
Unemployment - ว่างงาน
Uniform Resource Locator - ยูอาร์แอล
United Nations - สหประชาชาติ
United Nations Conference on Trade and Development - การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
Value chain - มูลค่าลูกโซ่
VAT (value-added tax) - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
Waterway - ทางน้ำไหล
Web directory - เว็บไดเร็กทอรี
Web page - เว็บเพจ
Web search engine - เสิร์ชเอนจิน
Website - เว็บไซต์
Wholesale - ราคาขายส่ง
World - โลก
World Bank WB - ธนาคารโลก
World Trade Organization - องค์การการค้าโลก

Dictionary, Thai, English EENI- Business School.