Dictionary Xhosa English (South Africa, Lesotho)

EENI Dictionary International Business

EENI- The Global Business School

Glossary English - Xhosa of Import Export


Master Doing Business in Sub-Saharan Africa  
about - makhe
Advertising - isaziso
Agriculture - ulimo
Area - ingingqi
Back - ukubuya
Book - Incwadi
Business - ishishini
Campaign - umkhankaso
City - idolophi
company - umdidiyeli
consultant - isazi
countries - amazwe
country - ilizwe
definition - intsingiselo
department - isebe
distribution - ukwaba
Document - uxwebhu
Economy - uqoqosho
Electricity - umbane
Example - umzekelo
Fairs - umboniso
gas - igesi
Guarantee - ukuqinisekisa
History - imbali
Home - umphandle
Industry - imizi-mveliso
Information - ingcombolo
Introduction - isingeniso
knowledge - ulwazi
Language - Ulwimi
Law - umthetho
License - iphepha-mvume
list - uluhlu
Management - ulawulo
Map - imephu
Message - umyalezo
Millions - isigidi
Month - inyanga
News - iphephandaba
organization - umbutho
Payments - intlawulo
Photos - umfanekiso
planning - ucwangciso
Population - ubalo
poverty - intsokolo
price - ixabiso
Process - inkqubo
production - uveliso
Promotion - ukwazisa
Quality - udidi
religion - inkolo
Representative - igosa
Research - uphando
Road - indlela
salesman - umthengisi
Secretary - unobhala
Security - ukhuseleko
services - iinkonzo
Ship - isikhephe
Strategy - icebo
structure - ulwakhiwo
Transport - uhambo
Web directory - isalathiso
Web page - iphepha
World - ihlabathi

Dictionary, Xhosa, English EENI- Business School.