Dictionary Yoruba English (Nigeria, Togo, Benin)

EENI Dictionary International Business

EENI- The Global Business School

Glossary English - Yoruba of Import Export


Master Doing Business in Sub-Saharan Africa  

about - nípa ti
Advertising - pípolówó
African Development Bank - Áfríkà Development Bank
African Union - Áfríkà Union
Agreements - àdéhùn
Agriculture - nípa ìÿe àgbê
airport - pápá bàlúù
Arbitration - gbígbôdídájôfúnìlàjàìlàníjà
Area - agbègbè ilê
Asian Development Bank - Éÿíà Development Bank
Associated - igbá-kejìçlêgbêçgbêçnìkejì çni
Back - lëhìn
Bilingual - lí èdè méjì
Bond - ìwé àdéhùn ìsanwóìwé àdéhùn ÿiÿe õkan
Book - ìwé
branch - êyà çgbë pàtàkì
Brand - àmí ara ôjà títà
Brochure - ìwé ìpolówó
Business - çjö tó kan ni
Campaign - papa nlaìgbà ogunÿá ogunÿá ötë
cash payment - owó
Catalog - ìwé orúkôìwé ìpolówó ôjà
Chief executive officer - aláàga
City - ìlú
Coastline - etí òkunagbègbèìgbèríko
company - çgbê
Comparative advantage - Comparative àýfàní
Competition - ìjàdùìdíjeìje
Conclusion - ìparíìÿetánìpinnuòpinìgúnlëàgbálôgbábö
consultant - agbani nímörànapèròalámörànçnití nÿIÿê apèrò
consumption - àmódi àìyáàrùn ëdöfúru jëdöjëdö
Contract - ìpínhùnàdéhùnìpinnu
Convention - àpéjôàÿà
Corporation - àjô
countries - orílë èdè
country - ilê ìbí çniìlú
Currency - owó nínáowó tákàdáìgbà ìsìsìyí
Customer - oníbàárà
Customs - àÿà ìÿeìÿëdálëìwà búburúìlò
Debt - gbèsè
definition - ìtumö oríkì
department - apáìsösàkaaní
distribution - pínpín nkan ìpínfúnni ìfônká
Document - ìwé ërí ìwé ìrídìí nkanìwé àÿç
Economy - ìtö ômôdé
Electricity - ìtànná
Energy - agbáraokun-inúokunra
Environment - àyíkáàdúgbò
Example - àpçrçàwòÿeàwòrán
Executive - ëkà aláÿ÷lágbára láti ÿèlúìÿèlú
Export - ôjà tí a fi ránÿê sí ilëmíràn fún títà
Fairs -
Fees - nájê
Finance - owó ìnáwó
foreign - ti ìlú mìírànàjèjì
Freedom - òmìniraàyèìjælá ìlúayélujára
Freight - çrù ôköçrù wíwo
gas - Ẹfúùfù
Geography - ìwé ìkôni nípa àgbáyé
Global - ti àgbáyéti ilë gbogboti gbogbo ènìà
Glossary - ìwé àÿàjô õrõ
group - igbó kékeréigbó ÿuru
Guarantee - onígbowóërí
History - íwé ìtàn
Home - ibùgbé
Household - agboléìdílé
Import - ìtumö pàtàkììtumö abênúìwàôjà òkèrè
Index - ìfihànìtôkasíàtôka àÿàyàn-öröàmì-àtôka
Industry - aápôniÿê oníÿòwò
Inflation - àfikún ìrékôjá
Information - ìwífúnëkôìfisùn
Insurance - ìmúdájúmímúdájúowó ìdábòbòìÿúra
Inter-American Development Bank - Inter-Amëríkà Development Bank
Interest - owó èlé
International - ti ìbálò láárín àwôn orílè èdè
Internet - Internet
Introduction - ìbërë ìweörö àsôÿájúìfihàn
Investment - owó-ìpamôowó-ìlélëöÿô
knowledge - ôgbön êkö
Language - èdè
Latin - Ede Latini
Law - ìlànà
Library - ìkójôpõ ìwé
License - fún ní ìwe
list - ìwé àköjô orúkô
Loan - owó àwìn
Local - ti ibì kan
Management - ìyìn
Manager - olùpínfúnni
Map - ìwé ìfõnàhàn
Market - ôjà
Merchant - oníÿòwòôlôjà
Message - ìhìnöröiÿê rírán
Methods - ìlànàìwàìtò lêsçsçôná tí a fí ÿe nkan
Military - ti ogunológun
Millions - àádôta ökê
Month - Osù
News - ìhìn ìròhìn ìró làbárè ìgbúùró
Objectives - láìÿõtún-láìÿòsì
organization - çgbë ìkójô
package - àpótíagolo
Patent - àÿç ìtösí nìkan
Payments - àdásan
Photos - àwòrán
planning - wíwé èwé
policy - oyè iÿë ìtöjú ìlú ètò ÿíÿe ètò aláÿç
Population - iye aráàlú ìlú kan
poverty - òÿì tálákà ìhálé ìÿë ìtúlêjç
price - iye
Procedures - ìtësíwájú ìrìn
Process - ìgbésê
product - òpin iÿë
production - ìmúwá
Profitability - níbùkún
Promotion - ìsúnsíwájú
Quality - múyé
Rail - ôgbà irin/igi ojú irin rélùwé
recipient - olùgbà
religion - ìsìn êsìn
Representative - aÿojú-çniaÿoju
Research - ìwá lí àwáríìwádìí
Retailing - ôjà õkan wêwêàtútà
risk - ewuìdáwôléìdágbá
Road - õnà
Sales - ìta ôjà gbàýjo
salesman - oníÿòwò
saleswoman - oníÿòwò
Secretary - akõwé
Security - ìbôlôwô ewu
segmentation - ìkékúròìrépé
services - ìranilôwôìÿe ìdánilóhùn
Ship - ôkõ
Signature - àmí orúkô kíkô sínú ìwé láti fi ÿe ëríìfôwôsí
Strategy - ëtàn

structure - ìkôléönà
Target - apata
techniques - õnà ÿíÿe nkanàpçrçìroìmõàpéjúwe
tools - ohun ônà ohun èlò
total - gbogbolákòótán
trade - iÿë òwò
Transaction - ìÿeêtö
Transport - ÿí kúrò nílùú yö rékôjáÿe àríyá
Unemployment - láláìníÿë löwö
Web directory - ìwé ìlànà ìsìn
World - ayéaráyé

Dictionary, Yoruba, English EENI- Business School.